Центр європейської інформації в м. Запоріжжя

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Головна » Бібліотека » Україна - ЄС: науковий та освітній вимір

Україна - ЄС: науковий та освітній вимір
Інформаційно-бібліографічний список літератури
1. Болонская система - сколько здесь нового, а сколько старого? // Propaganda= пропаганда. – 2007. – № 1. – С. 25-28.
2. Болонский процесс 2020 - европейское пространство высшего образования в новом десятилетии : [Коммюнике Конференции европейских министров, отвественных за высшее образование, Льевен/ Лувен-ла-Нев, 28-29 апреля 2009 года] // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 156-162.
3. Болонский процесс и миссия высшего образования: взгляд из Ватикана: [Обращение Папы Римского Бенедикта ХVІ к участникам семинара "Культурное наследие, экономические свободы и привлекательность сферы : европейского высшего образования", 30 марта - 1 апреля, Ватикан] // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 6. – С. 26-27.
4. Болонский процесс пошел. Куда? [социологический опрос европейских преподавателей и ученых о том, в каком направлении должна двигаться реформа высшего образования] // Кампус. – 2009. – № 4. – С. 33-34.
5. Болонский процесс: за и против: [по материалам круглого стола, посвященного проблемам современного образования с участием студентов и преподавателей Украины, России, Великобритании, Кубы] // Propaganda=пропаганда. – 2007. – № 1. – С. 8-25.
6. Болонский процесс: особый взгляд: [по материалам круглого стола 23 октября 2007 г. в Киевском доме учителя, организованном профсоюзом работников образования] // Propaganda= пропаганда. – 2007. – № 2. – С. 7-13.
7. Болонська декларація: Спільна декларація міністрів освіти Європи. Підписана на зустрічі в Болньї 19 червня 1999 року // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 58-60.
8. Болонський процес : бібліографія / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 18 с.
9. Болонський процес і вища школа України : бібліогр. Покажч. / укл. Герасимова В.О., Чала Н.М. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 96 с.
10. Болонський процес і вища школа України : бібліогр. Покажч. / укл. Герасимова В.О., Чала Н.М. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 29 с.
11. Болонський процес і європейський вибір України : [тези доповідей Студентської науково-практичної конференції, Харківський гуманітарно-технічний ін-т (ГТІ), 22 квіт. 2004 р.] // Новий Колегіум. – 2004. – № 3. – С. 74-81.
12. Болонський процес і нові шанси університетів: [за матеріалами заочного столу газети "День"] / зап. Н.Тисячна, І.Єгорова // День. – 2007. – 1 березня (№ 37). – С. 1, 4.
13. Болонський процес та економічна освіта в Україні : [за матеріалами засідання підкомісії "Фінанаси і кредит" науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України] / Дмитро Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 60-64.
14. Болонський процес у вищій школі України : [за матеріалами спільного засідання Президії АПН України та Ради ректорів ВНЗ Запорізької обл. в ЗНТУ] // Педагогічна газета. – 2008. – № 11, листопад. – С. 5.
15. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти : [Розділ 3. Подано таблицю "Хронологія подій Болонського процесу", тексти Сорбонської декларації, Болонської конвеції та комюніке зустрічей європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 129-152. – Бібліогр.: с. 364.
16. Болонський процес: 10 років тому // Світ фізики. – 2009. – № 2. – С. 14-17.
17. Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 168 с.
18. Болонський процес: модель структури додатку до диплому / укл. З.І Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 73 с.
19. Болонський процес: нормативно-правові документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 100 с.
20. Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 196 с.
21. Болонські реформи - передумова мобільності студентів : [за матеріалами зустрічі Тимчасового Повіреного у справах Німеччини зі студентами Дніпропетровського НУ щодо перспектив входження України до ЄС] // Освіта України. – 2005. – 11 листоп. (№ 84). – С. 3.
22. Важливий крок до визнання України членом Європейського освітнього простору : [за матеріалами міжнар. семінару "Гарантії якості, європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу в різних європейських країнах"] // Освіта України. – 2004. – 2 черв. (№ 42-43). – С. 6.
23. Важливість Болонського процесу для модернізації вищої освіти в Україні // Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. для студ. вузів / за ред. О.І.Волкова та М.П.Денисенка. – К., 2007. – С. 230-234.
24. Велика хартія університетів: Болонья, Італія, 18 вересня 1988 // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 7-9.
25. Взаємовплив дипломів як чинник інтеграції освіти. Європейський зразок додатка до диплома (DIPLOMA SUPPLEMENT) : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 182-185.
26. Висновки за результатами впровадження Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 86-88. – (Економічна освіта в класичному університеті). – Бібліогр.: в підрядк. прим.
27. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : виступи учасників підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України (21 березня 2008 року) / зап. О.Коваленко // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. (№ 25). – С. 2, 4-5.
28. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії (21 березня 2008 р., м. Київ) // Освіта України. – 2008. – 19 берез. (№ 21-22). – С. 1-24.
29. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : матеріали до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 березня 2008 року в м. Києві // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 91-110.
30. Вища освіта України в інтеграції до європейського простору : [за матеріалами Міжнарод. наук.-практич. конф.] // Освіта України. – 2010. – 7 груд. (№ 90). – С. 5.
31. Вища освіта України і Болонський процес : 17-18 березня 2004 року у Харкові пройшла Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних закладів // Новий Колегіум. – 2004. – № 1-2. – С. 3-5.
32. Вища освіта України і Болонський процес : курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 Менеджмент організацій” / укл.: В.Г. Воронкова, О.Є. Швець. – Запоріжжя, 2004. – 95 с. – Режим доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2007/lect/105-1163609720-mbln.pdf. - Назва з екрана.
33. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник рек. МОНУ / за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 384 с.
34. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційного-технологічного та культурного розвитку : [проекти ЄС, в реалізації яких братимуть участь українські ВНЗ. Підрозділ розділу 1] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 31-39.
35. Глосарій термінів Європейської вищої освіти: [проект Ради Європи "Тьюнінг - гармонізація освітніх структур у Європі"] // Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 50-54. – Бібліогр. в підрядк. прим.
36. До зони європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту, 18-19 травня 2001 року, м. Прага : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 143-146.
37. Європейський досвід підвищення якості природничої та інженерної освіти і перспективи його використання. Нові умови для точних наук і огляд об'єктивних вимірювань природничо-математичних знань учнів // Проблеми якості вищої освіти : монографія / голова ред. кол. В.Кремень; керівн. авт. кол. К.Корсак. – К., 2007. – С. 144-153. – (Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми).
38. Європейський простір у сфері вищої освіти (Спільна декларація міністрів освіти Європи. Болонья. 19 червня 1999 року) // Міжнародне співробітництво в галузі освіти [Текст] : матер. другої міжнарод. наук.-практ. конфер. "INTED-2003" 1-5 квітня 2003р., м.Ялта: зб. стат. / відповід. за вип. О.А.Подсолонко, М.В.Овчинникова. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 3-6.
39. Завдання щодо удосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу: першочергові кроки щодо запровадження кредитно-модульної системи у вищій освіти України : [Підрозділ розділу 6 "Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 234-241.
40. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн : [Підрозділ розділу 2 "Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 40-43.
41. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілі. Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Берген, 19-20 травня 2005 р. : неофіційний переклад: [Болонський процес] // Освіта України. – 2005. – 5 лип. (№ 50). – С. 5.
42. Зона європейської вищої освіти: Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти, 18-19 червня 1999 року, м. Болонья : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 136-139.
43. Інститут вищої освіти і Болонський процес - ровесники : [на запитання про роль інституту в модернізації вищої школи відповідає його директор В.Луговий] / зап. Л. Рапіна // Педагогічна газета. – 2009. – №5, травень. – С. 4, 5.
44. Інформація про навчальні структури вищої освіти у країнах ЄС та ЄЕП (Європейського економічного простору / ЕЕА) // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 61-73.
45. Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти "Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей" : м. Берген, 19-20 травня 2005 р.: [неофіційний переклад] // Збірник поточного законодавства нормативних актів. – 2005. – Червень (№ 25). – С. 11-13.
46. Конвенція вищих навчальних закладів Європи "Формування європейського простору вищої освіти": Саламанка, березень 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 38-44.
47. Конвенція про визнання кваліфікацій, що стосуються вищої освіти в Європейському регіоні: Лісабон, 11 квітня 1997 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 10-30.
48. Конференція міністрів вищої освіти Європи "На шляху до європейського простору вищої освіти": Прага, травень 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 45-50.
49. Конференція міністрів вищої освіти Європи "Утворення європейського простору вищої освіти": Берлін, 19 вересня 2001 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 51-60.
50. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Проект : [Підрозділ розділу 7 "Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 297-305.
51. Концепція вдосконалення навчального процесу освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в контексті впровадження принципів Болонської декларації : [на базі екон. фак-ту КНУ] // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 19-29. – (Економічна освіта в класичному університеті). – Бібліогр.: в підрядк. прим.
52. Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 89-92. – (Економічна освіта в класичному університеті).
53. Короткі характеристики систем вищої освіти країн Європи // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні : матер. семінару у ЛНУ ім. Івана Франка, 27-29 квітня 2001 року / за ред. М.Зубрицької. – Львів, 2001. – С. 74-98.
54. Международный симпозиум "Развитие инновационных технологий обучения в условиях реформирования украинского высшего образования в контексте Болонского процесса" : [в рамках европейского проекта Темпус-Тасис, Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры, 25-26 сент. 2006 г. ] // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 41-42.
55. Методичні вказівки до курсу "Вища освіта України і Болонський процес" / укл. С.В.Демченко. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2005. – 28 с.
56. Міністри обговорили розвиток Болонського процесу: окрему увагу приділили реформам вищої освіти у країнах - сусідах ЄС : [у травні в Лондоні відбулося засідання міністрів освіти 45 країн - учасниць Болонського процесу] // Євробюлетень. – 2007. – № 5. – С. 25.
57. Міркування про освіту біля європейського порога // Віче. – 2009. – № 18. – С. 1.
58. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VІ міністерської конференції : [відбудеться 22-28 квітня 2009 р. в Бельгії] // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 3-25.
59.Нова стратегія розвитку галузей науки та освіти на теренах об'єднаної Європи : актуальні аспекти розвитку науки та освіти у євроінтеграційному контексті // Наука сьогодні. – 2004. – № 29. – С. 15-18.
60. Ознаки Болонського процесу в Україні: [Луганський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка] // Наука сьогодні. – 2007. – № 49. – С. 15-16.
61. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти : [Розділ 4] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 153-185. – Бібліогр.: с. 364.
62. Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу", Київ, 20-21 лютого 2004 р. : [організатори конф.: МОН, Асоціація навч. закладів України приват. форми власності, Європейський ун-т] // Болонський процес: Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 186-191.
63. Порівняльний аналіз систем вищої освіти у деяких країнах Європи: порівняльні таблиці структури та організації вищої освіти в окремих країнах Європи : [Підрозділ розділу 2 "Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 109-128.
64. Порівняльний огляд міжнародного досвіду оцінки якості вищої освіти: особливості систем оцінки вищої освіти в країнах Європи та Америки : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 174-178.
65. Порівняльний огляд систем оцінки вищої освіти у країнах Східної Європи і СНД: ліцензування, атестація, акредитація : [Підрозділ розділу 4 "Основні завдання та принципи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 178-182.
66. Приєднання до Болонського процесу сприятиме європейській інтеграції : таку думку Президент України Віктор Ющенко висловив, виступаючи перед студентами Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка // Урядовий кур'єр. – 2006. – 11 березня (№ 47). – С. 2.
67. Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України : [Розділ 6] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 230-264. – Бібліогр.: с. 366.
68. Пріоритети Європейського простору вищої освіти - 2020 (декларації і комюніке). № 1. – Одеса-Бендери, 2010. – 104 с.
69. Програма Ради Європи на 2010-2014 роки "Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури" // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 4. – С. 18-42.
70. Профспілки і Болонський процес: [за матеріалами Міжнародної конференції , Москва, 20 листоп. - 8 грудня 2006 р.] // Освіта України. – 2007. – 16 лютого (№ 13). – С. 10.
71. Рекомендації Всеукраїнської наради ректорів педагогічних і класичних університетів з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір : [м. Харків, 29-30 вересня 2004 р.] // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт. (№ 43). – С.5.
72. Реформа в ім'я інтеграції. Болонському процесу присвячується : [слухання, що відбулися 18 червня на тему "Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту": основні тези з виступів] // Віче. – 2008. – № 15. – С. 52-55.
73. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні : [4 березня 2008 р. в Брюсселі Україна стала повноправним урядовим членом Європейського реєстру забезпечення якості освіти (EQAR)] // Наука сьогодні. – 2008. – № 13. – С. 13-14.
74. Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки : [Розділ 2] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 40-128. – Бібліогр.: с. 362-364.
75. Сорбонська спільна декларація про узгодження системи вищої освіти в Європі: Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 31-33.
76. Спільна декларація міністрів освіти Європи : Болонья, 19 червня 1999 року // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. – С. 66-67.
77. Спільна декларація міністрів освіти Європи: Болонья, 19 червня 1999 року // Болонський процес: документи / укл. З.І Тимошенко та ін. – К., 2004. – С. 34-37.
78. Спільна декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти: Сорбонська декларація, 25 травня 1998 року, м. Париж : [Підрозділ розділу 3 "Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 133-135.
79. Стан і головні перспективи розвитку галузі освіти в Україні за Болонською системою : [за матеріалами доповіді міністра освіти і науки С.Ніколаєнка на Дні уряду України у Верховній Раді, 2007 р.] // Наука сьогодні. – 2007. – № 7. – С. 15-16.
80. Стандарти підготовки фахівців з економіки та управління освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2007. – № 6. – С. 30-36. –(Економічна освіта в класичному університеті).
81. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти // Освіта і управління. – 2010. – № 1. – С. 45-51.
82. Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : колективна монографія: Г.С.Єгоров, Н.М.Лавриченко, Б.Ф.Мельниченко. Ч.1 / за ред. Н.М.Лавриченко. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 148 с.
83. Університетська автономія та реформа галузі вищої освіти в Україні : [система заходів в межах Болонської декларації 2008 року] // Наука сьогодні. – 2009. – № 3. – С. 13-14.
84. Формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах у контексті вимог Болонського процесу: зміст підготовки фахівців, науково-методичне забезпечення, інформатизація, виховання : [Підрозділ розділу 6 "Принципи, шляхи й засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України"] // Вища освіта України і Болонський процес. – Тернопіль, 2004. – С. 241-252.
85. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах. Бельгія та Швейцарія] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 6 (березень). – С. 17-18.
86. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах. Франція та Австрія] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 4 (лютий). – С. 20-23.
87. Чи потрібні державам обдаровані діти? [аналіз освіти обдарованих дітей в європейських школах] // Управління освітою. Шкільний світ. – 2010. – № 3 (лютий). – С. 28-32.
88. Что такое Болонский процесс?: (конкретно о важном) // Индустриальное Запорожье. – 2005. – 6 октября (№ 228-230). – С. 23.
89. Это не отход от Болонской системы: мифы и правда о внедрении 11-летнего срока получения полного среднего образования // Индустриальное Запорожье. – 2010. – 27 июля (№ 110). – С. 8.
90. Проект "Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС" за програмою Європейського Союзу TEMPUS / О.В.Авраменко, докт. фіз.-мат. наук ; Кіровогр. держ. пед. ун-т, Ю.О.Ковальчук, канд. фіз.-мат. наук ; Ніжин. держ. ун-т, В.П.Сергієнко, докт. пед. наук ; НПУ імені М.П.Драгоманова, Д.С.Сільвестров, докт. фіз.-мат. наук ; Стокгольм. та Малардален. ун-т // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 9. – С. 44-47.
91. Алєксєєва С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процесу / С.В.Алєксєєва ; Ін-т педагогіки і псих. проф. освіти АПН України // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 129-131.
92.Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу / В.Андрейцев ; АПрН України ; КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа. – 2005. – № 3. – С. 36-54. – Бібліогр. в підрядк. прим.
93.Андрейчук С. К. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управл. / Станіслав Казимирович Андрейчук. – Львів, 2007. – 19 с.
94.Андрущенко В. Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу / В.П. Андрущенко ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 6-19. – Бібліогр.: 2 назв.
95.Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу : [Болонський процес в дії: "Круглий стіл" тижневика "Освіта" та Інституту вищої освіти АПН України. Вступне слово Віктора Андрущенка, акад. АПН України, ректора НПУ ім. М.П.Драгоманова] / В. Андрущенко // Освіта. – 2004. – 12-19 травня (№ 23). – С. 4-5.
96. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу / В.Андрущенко ; НПУ імені М.П.Драгоманова ; Інститут вищої освіти АПН України // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5-9.
97. Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В.Андрущенко ; НПУ імені М.П.Драгоманова// Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.
98. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу / В.Андрущенко ; АПН України ; НПУ ім. М.П.Драгоманова // Освіта України. – 2004. – 17 лютого (№ 13). – С. 4.
99. Андрущенко В. У Болонський процес - без втрати гідності і пам'яті : [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.Андрущенком про питання, що розглядалися на засіданні Асоціації ректорів пед ун-тів] / В. Андрущенко ; зап. О.Коваленко // Освіта України. – 2007. – 2 листоп. (№ 81). – С. 4.
100. Андрущенко В. П. "Педагогічна матриця" української освіти в болонському та постболонському просторі / В.П.Андрущенко ; АПН України ; НПУ імені М.П.Драгоманова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2004. – № 4. – С. 3-11.
101. Андрущенко В. П. Педагогічна освіта України: Болонські виклики і напрями модернізації / В. П. Андрущенко // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С. 124-129.
102. Анісімова М. Ф. Реформування юридичної освіти - необхідна складова виконання державних зобов'язань перед Радою Європи щодо забезпечення прав людини у процесі проведення судової реформи / М. Ф. Анісімова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2. – С. 252-262.
103. Анісімова М. Ф. Реформування юридичної освіти - необхідна складова виконання державних зобов'язань перед радою Європи щодо забезпечення прав людини у процесі проведення судової реформи / М. Ф. Анісімова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2. – С. 252-262. – Бібліогр.: с. 260-262.
104. Антонюк Н. Болонська система: іноземна мова та переклад / Н. Антонюк // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: с. 17.
105. Архипова С. П. Оптимізація стратегії соціально-педагогічної освіти в контексті Болонського процесу / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода ; Черкаський нац. ун-т // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2007. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр.: с. 23-24.
106. Актуальність соціальних і психологічних аспектів навчання й фізичного виховання у вищих навчальних закладах при переході до Болонського процесу / С. А. Асланян, Л. С. Асланян, Л. С. Асланян [та ін.] // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв.
107. Астахова В. І. Право на освіту: європейський стандарт / В.І.Астахова ; Харківський гуманітарний ін-т "Народна українська академія" // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Соціологія. – Харків, 2000. – С. 57-60. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи ; № 492).
108. Астахова Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е.В.Астахова ; ХГУ "НУА" // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 82-84.
109. Астахова Е. В. Болонский процесс: варианты подходов / Е.В.Астахова ; ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" / гол. ред. Астахова В.І. – Харків, 2005. – Т. ХІ. – С. 44-53. – Библиогр.: 3 назв.
110. Атаманчук П. Дидактика фізики в умовах Болонського процесу : між нар. наук. конф. "Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу", 22- 24 вересня 2005 р., м. Кам'янець-Подільський / П. Атаманчук, В. Кух, В. Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
111. Афанасьев А. Н. Болонский процесс в Германии / А.Н.Афанасьев ; Курский филиал Московского института права // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 54-57.
112. Бабак В. Для нас Болонський процес - явище звичне, кредитно-модульна система - не нова : бесіда з ректором Національного авіаційного університету Віталієм Бабаком керівника проекту "Журнал "Вища школа" Володимира Карасьова / В. Бабак // Вища школа. – 2006. – № 1. – С. 3-19.
113. Бабенко М. Ю. Особливості виховної роботи на факультеті іноземної філології як фактор цілісного формування особистості в контексті Болонського процесу / М. Ю. Бабенко // Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования : материалы Международн. научно-практической конференции. – Харьков, 2005. – С. 178-182.
114. Бабин І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. І. Бабин // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 61-71. – Бібліогр. : с. 70.
115. Бабкіна О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ / О.Бабкіна // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 91-94. – Бібліогр.: 3 назв.
116. Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу / Г. Бадах // Схід-East. – 2008. – № 3. – С. 97-103. – Бібліогр. : с. 102.
117. Баєва О. В. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір / О. В. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 114-116. – Бібліогр.: 12 назв.
118. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В.Базилевич, докт. екон. наук, проф., голова наук.-метод. ком. МОН України з екон. та упр. клас. ун-тів // Вища школа. – 2005. – № 6. – С.28-96. – Бібліогр.: 22 назв.
119. Байденко В. И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) / В.И.Байденко ; Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов ; Нац. исслед. технологич. ун-т "Московский ин-т стали и сплавов" // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – С. 26-40. – Библиогр.: 16 назв.
120. Байденко В. И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы : Россия в Болонском процессе / В.И.Байденко ; Исследовательский центр проблем подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 2. – С. 14-19.
121. Байденко В. И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. – 2009. – № 10. – С. 116-126. – Библиогр.: с. 125-126.
122. Байденко В. И. Многоплановый и системный характер Болонского процесса (статья вторая) / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 120-132. – Библиогр.: с. 131-132.
123. Байденко В. И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее / В.И.Байденко ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов ; Гос. технологич. ун-т "Московский институт стали и сплавов" // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 147-155. – Библиогр.: с. 155.
124. Баранова Т. А. Стратегии получения высшего образования студентами в контексте Болонского процесса (на примере ГУ-ВШЭ) / Т.А.Баранова, Ю.Р.Муратова, Ю.В.Овчинникова // Вопросы образования. – 2006. – № 1. – С. 328-346. – Библиогр.: 10 назв.
125. Батечко Н. Г. Європейський поступ вищої освіти України: міфи та реалії / Н. Г. Батечко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 155. Частина 1 : Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 234-241. – Бібліогр.: 10 назв.
126. Бердыклычева Н. М. Руководители и преподаватели вузов о Болонском процессе : [по материалам социолог. Мониторинга] / Н.М.Бердыклычева ; Центр социального прогнозирования; А.А.Григорьева ; Ин-т социологии РАН, РФ // Вестник Российской академии наук. – 2006. – Т. 76, № 1. – С. 59-62.
127. Березов В. М. Подготовка медицинских кадров и Болонский процес / В.М.Березов ; Донецкий гос. мед. ун-т им. М.Горького // Університетська клініка. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 31-34. – Библиогр.: 3 назв.
128. Березовський Ю. Націлені на виробництво: Технікум - короткий цикл вищої освіти європейського зразка / Ю. Березовський // Освіта. – 2006. – 17-24 трав. (№ 19). – С. 6-7.
129. Бесчастний В. М. Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу / В. М. Бесчастний // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 77-79. – Бібліогр.: 13 назв.
130. Бех В. На шляху до європейського простору вищої освіти / В.Бех ; НПУ імені М.П.Драгоманова // Пам'ять століть. Україна. – 2005. – № 2. – С. 57-62.
131. Бєлий В. Проекція вимог Болонського процесу на шкільну практику / В. Бєлий // Всеукраїнська експертна мережа. – 2006. – № 1. – С. 56-61.
132. Бєліков С. Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Бєліков, О. В. Климов // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 17-27.
133. Бєляєв Ю. Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю.Бєляєв ; Херсонський держ. ун-т // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22.
134. Білий Л. Реформування системи вітчизняної освіти в контексті Болонського процесу / Леонід Білий ; Хмельницький Ін-т МАУП // Персонал Плюс. – 2005. – 6-12 квіт. (№ 14). – С. 5.
135. Бльомерс В. Від Болоньї до Запоріжжя. Академічні шляхи до інклюзивної Європи : монографія / Вольф Бльомерс, Людмила Романенкова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2009. – 340 с.
136. Богатир В. "Драгоманівці" на марші Болонського процесу : [про урочистий вечір викладачів та студ. Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова з нагоди закінчення навч. року] / В. Богатир // Освіта України. – 2006. – 14 липня (№ 53). – С. 1, 7.
137. Богомаз К. Ю. Болонський процес : міжнародний та вітчизняний досвід / К. Ю. Богомаз, О. І. Дика // Грані. – 2005. – № 2. – С. 120-124. – Бібліогр. : с. 124.
138. Бойко М. Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в контексті вимог Болонського процесу / М. Бойко ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 218-224. – Бібліогр.: с. 222.
139. Бойцун Н. Є. Взаємоузгодження магістерських програм з напрямку "Економіка" як основа інтеграції економічної освіти університетів України та Європи / Н.Є.Бойцун, Н.І.Галан ; Дніпропетровський нац. ун-т // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів : традиції та сучасність : матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, 16-17 грудня 2003 р., м. Дніпропетровськ / рец. П. І. Гнатенко, В. І. Яровий. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 24-25.
140. Бойчук О. Болонський процес і досвід країн Заходу в підтримку студентів / О.Бойчук ; Київський нац. екон. ун-т // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 57-59.
141. Бойчук О. С. З європейського досвіду освітнього скеровування і порадництва молоді / О.С.Бойчук ; Київський нац. економічн. ун-т // Проблеми освіти: науково-методичний збірник / ред. кол. В.Г.Кремень (гол. ред.) та ін. – К., 2004. – Вип. 35. – С. 29-39. – Бібліогр.: 6 назв.
142. Бойчук Т. В. Позитивні тенденції й проблеми впровадження принципів Болонського процесу в науково-освітню діяльність факультету фізичного виховання і спорту / Т.В.Бойчук, О.М.Лібрик, О.С.Левандовський ; Прикарпатский нац. ун-т імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних і екологічних умовах. – Запоріжжя, 2005. – Ч. І. – С. 3-16. – Бібліогр.: 4 назв.
143. Бокій В. І. Особливості організації післядипломної освіти в умовах входження України до європейського освітнього простору / В.І.Бокій ; Київський ун-т технологій та дизайну // Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді між нар. науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 листопада 2007 р. : у двох томах / голова ред. кол. Б.М.Данилишин. – К., 2008. – Т. 2. – С. 243-249.
144. Болотських М. Деякі проблеми реформування вищої школи України в контексті Болонського процесу: [матеріали міждунар. симпозиуму, 25-26 вересня 2006 р., м. Харків] / М. Болотських ; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 42-44.
145. Болюбаш Я. Болонський процес: подолання стереотипів : [розмова з директором департаменту вищої освіти МОН України Ярославом Болюбашем ; зап. О.Коваленко] // Освіта України. – 2004. – 19 березня. (№ 21). – С. 5.
146. Бондар В. Стратегія і тактика підготовки вчителя для реалізації завдань Болонського процесу (з досвіду роботи кафедр педагогіки вищих навчальних закладів України) / В. Бондар ; АПН України ; Ін-т педагогіки і психології, І. Шапошнікова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 3-4. – С. 24-26.
147. Бондарчук Н. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. Бондарчук // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 230-240.
148. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю.Бондарчук, Г.Чуйко, Н.Чуйко ; Херсонський нац. техн. ун-т // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35-41. – Бібліогр. в підрядк. прим.
149. Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на вищу освіту в Україні в контексті Болонської угоди / В.О.Боняк ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 68-72. – Бібліогр.: с. 72.
150. Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О.Борисова, Н.Харченко ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 33-35. – Бібліогр.: 2 назв.
151. Бостан Л. М. Юридична освіта в Україні в контексті болонського процесу: реалії і перспективи / Л.М.Бостан ; ЗНУ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів" (24-25 грудня 2009 року) : у двох томах / ред. кол. Тимченко С.М. та ін. – Запоріжжя, 2009. – Т. 1. – С. 307-309.
152. Бостан С. К. Концептуальні засади модульного проектування робочої навчальної програми з "Історії держави та права зарубіжних країн" в світлі вимог Болонської конвенції / С.К.Бостан, Л.М.Бостан ; Запоріз. юрид. ін-т // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної наук.-практич. конференції, м.Запоріжжя, 18-19 травня 2006 р. / за заг. ред. С.М.Тимченка, Т.О.Коломоєць та ін. – Запоріжжя, 2006. – С. 20-22. – Бібліогр.: 2 назв.
153. Братиця Г. Стратегії реформування вищої школи Німеччини у контексті Болонського процесу / Г.Братиця ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 262-267. – Бібліогр.: 5 назв.
154. Брюховецький В. "Європа знань" - це не тільки знання: [Україна та Болонський процес] / В. Брюховецький // Урок української. – 2007. – № 1. – С. 57-58.
155. Булавко В. Болонський процес у філософській інтерпретації : [за матеріалами круглого столу "Філософія освіти в Україні в контексті Болонського процесу"] / В. Булавко ; Інститут вищої освіти України / Освіта України. – 2004. – 13 липня (№ 54-55). – С. 8.
156. Булавко В. Україна буде учасником Болонського процесу / В. Булавко // Освіта України. – 2003. – 25 листопада (№ 88). – С. 2.
157. Булавко В. Українська наука й освіта впевнено входять у Болонський процес : [у НТУУ "КПІ" відбулась нарада Асоціації ректорів технічних ВНЗ, на якій розглядалися питання реформування вищої технічної освіти в Україні в світлі вимог Болонського процесу] / В. Булавко // Освіта України. – 2005. – 5 лип. (№ 50). – С. 6.
158. Булгакова Н. Сорбонна, Болонья, далее - везде? : [по материалам международного семинара, посвященного Болонскому процессу, Санкт-Петебургский гос. университет, 2002 г.,] / Н. Булгакова // Поиск. – 2003. – 24 января (№ 3). – С. 8-9.
159. Бунда В.
Вища освіта України - за інтеграцію в Європейський освітньо-науковий простір : [за матеріалами VІІІ міжнародної наук.-практичної конф. "Розширення Європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти і науки", м. Сніна (Словаччина)] / В. Бунда // Освіта України. – 2005. – 14 січня (№ 3-4). – С. 7.
160. Бурлакова О. О. Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Ольга Олександрівна Бурлакова. – К., 2007. – 17 с.
161. Буряк В. Розвиток Болонського процесу в європейських країнах : [Криворізькому державному педагогічному університету - 75 років] / В. Буряк // Рідна школа. – 2005. – № 8, серпень. – С.6-8.
162. Бухтєєв М. І. Методологічні аспекти взаємостосунків суспільства і освіти в контексті європейської інтеграції / М.І.Бухтєєв ; Донецький держ. ун-т управління // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2007. – Вип. 28. – С. 64-72. – Бібліогр.: 8 назв.
163. Бучнєва Н. Болонська система крізь призму сприйняття українських студентів : [відповіді студентів київських вузів на запитання "Як ви ставитесь до запровадження Болонської системи у вашому університеті?" та "Як це впливає на вас особисто?"] / Н. Бучнєва // Студентська газета. – 2005. – 3-9 листопада (№ 35). – С. 4.
164. Вакарчук І. "Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" : доповідь Міністра освіти і науки України (21 березня 2008 р., м.Київ) / І. Вакарчк // Освіта. – 2008. – 19-26 березня (№ 13-14). – С. 4-7.
165. Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : доповідь міністра освіти і науки Івана Вакарчука на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки (21 березня 2008 року, : м. Київ) / І. Вакарчук // Освіта України. – 2008. – 25 березня (№ 23). – С. 1, 2-4.
166. Ванюрихин Г. Болонское образовательное пространство и новые возможности двухступенчатой подготовки специалистов / Г.Ванюрихин ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова // Новий Колегіум. – 2006. – № 1. – С. 3-7. – Библиогр.: 6 назв.
167. Василюк А. Освітня політика Європейського Союзу / А. Василюк ; Ніжинський пед. ун-т // Шлях освіти. – 2007. – № 3. – С. 13-17. – Бібліогр. в текст. прим.
168. Вачевський М. Сучасна економічна освіта у країнах Західної Європи: формування професійних компетенцій / М.Вачевський ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 71-74. – Бібліогр.: 19 назв.
169. Ващенко К. М. Суперечності Болонського процесу : їх розвиток і подолання у вітчизняній системі освіти / К. М. Ващенко // Гілея: науковий вісник. – 2010. – № 38. – С. 400-406. – Бібліогр. : с. 405-406.
170. Венедиктов В. С. Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу / В.С.Венедиктов ; Нац. ун-т внутрішніх справ // Право і безпека. – 2004. – № 4. – С. 14-17.
171. Безперервна професійна освіта провізорів і Болонський процес / Н. О. Ветютнева, О. М. Гриценко, Л. Б. Пилипчук [та ін.] ; Нац. мед. академія післядипломн. освіти ім. П.Л.Шупика // Новий Колегіум. – 2008. – № 4. – С. 5-6.
172. Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу : [Аспірантура] / М.Винницький ; Докторська школа НУ "КМА" // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 20-27.
173. Виткалов В. Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / В. Виткалов, О. Граб ; Рівненський держ. гуман. ун-т // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр. в прим.
174. Вишневский О. Ю. Болонский процесс в Украине: первые шаги реализации / О. Ю. Вишневский // Збірник праць молодих учених Народної української академії / гол. ред. В.І. Астахова. – Харків, 2006. – С. 6-14. – Бібліогр.: с. 13-14.
175. Вишневський О. Болонський процес: політична кон'юктура чи історична доцільність / О.Вишневський ; Дрогобицький пед. ун-т імені Івана Франка // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр.: 4 назв.
176. Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі / Р.Влох ; Ін-т фізичної оптики МОН України // Світогляд. – 2006. – № 2. – С. 57.
177. Внукова Н. Якість освіти у реалізації Болонського процесу / Н.Внукова ; Харківський нац. екон. ун-т // Новий Колегіум. – 2005. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в підряд. прим.
178. Возіанова Ж. Про підготовку медичних кадрів, Болонську систему і "кота в мішку" / Ж. Возіанова // Дзеркало тижня. – 2009. – 3-9 жовтня (№ 37). – С. 12.
179. Волинець Л. Актуалізація загальної мистецької освіти в умовах європейської інтеграції / Л.Волинець Ін-т педагогіки АПН України // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 18-22. – Бібліогр. в текст. прим.
180. Волков В. Європейські стандарти прав людини та юридична освіта в Україні / В.Волков, Л.Дешко, ; Донецький нац. ун-т // Право України. – 2007. – № 5. – С. 105-107. – Бібліогр.: 8 назв.
181. Волков В. З досвіду організації та проведення самостійної роботи студента як складової Болонського процесу / В. Волков, Л. Дешко // Правничий часопис Донецького університету. – 2006. – № 1. – С. 83-91.
182. Волков В. На захист медичного права: [юридична і медична освіта у контексті європейських вимог] / В.Волков, Л.Дешко ; Донецький нац. ун-т // Юридичний вісник України. – 2006. – 25 лют.-3 бер. (№ 8). – С. 1, 8.
183. Волович В. Болонский процесс и новая парадигма образования в Украине / В.Волович ; Киевский нац. ун-т // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 189-199.
184. Рейтингова оцінка знань студентів у світлі вимог Болонського процесу / Н.М. Багрій М.М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець, А. С. Дмитренко [та ін.] // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 3. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10.
185. Воронкова В. Г. Болонський процес як засіб інтеграції демократизації вищої освіти країн Європи / В.Г.Воронкова ; Запорізька держ. інженер. акад. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 22. – С. 36-49. – Бібліогр.: 19 назв.
186. Воронкова В. Г. Проблеми основних реформ Болонського процесу / В.Г.Воронкова ; Запорізька держ. інженер. акад. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 23. – С. 25-32. – Бібліогр.: 10 назв.
187. Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу / М. Гавран ; Національний ун-т "Львівська політехніка" // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 334-340. – Бібліогр.: с. 339-340.
188. Особливості впровадження положень Болонської декларації у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю : [підготовка кадрів з безпеки життєдіяльності] / О. Ф. Гавриленко, Б. Д. Халмурадов, Л. Д. Олешко [та ін.] ; Київський нац. лінгвістичний ун-т // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 5. – С. 8-12.
189. Гавриліна О. І. Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О.І.Гавриліна, О.Ю.Дещенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 30-36. – Бібліогр.: с. 35-36.
190. Гаврилюк Ю. М. Геокультурна спрямованість освіти в контексті Болонського процесу як спосіб реалізації прав суб'єкта освіти / Ю.М.Гаврилюк ; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва // Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб'єктів освітнього процесу. – Харьков, 2004. – С. 53-57.
191. Гадяцький В. Болонський процес чи сицилійський тупик?: критичний погляд на пропоновані зміни до закону "Про вищу освіту" / Віктор Гадяцький // Дзеркало тижня. – 2009. – 24-30 січня (№ 2). – С. 12.
192. Гайдук І. О. Перешкоди у реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти України / І. О. Гайдук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.4. – С. 302-305. – Бібліогр.: с. 305.
193. Гайков А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А.А.Гайков ; ХГУ "НУА" // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 150-153.
194. Галаган А. И. Реформирование инженерного образования в Европе в соответствии с требованиями Болонской декларации / А.И.Галаган ; Междунар. акад. наук информатики, информ. процессов и технологий, О.Д.Прянишникова // Социально-гуманитарные знания. – 2005. – № 6. – С. 239-250. – Библиогр.: 15 назв.
195. Галазюк О. Д. Проблема диверсификации методов обучения в контексте участия Украины в Болонском процессе / Галазюк О.Д. ; Харьк. ин-та рыночн. отн. и менеджм // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 3. – С. 124-130.
196. Галімова Т. Р. Професійна освіта соціологів у руслі Болонського процесу / Т. Р. Галімова // Особистість: проблеми та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами конференції "Соціально-психологічні аспекти формування особистості" / ред.кол. А.В.Козлов та ін. – Кривий Ріг, 2009. – С. 58-60. – Бібліогр. : с. 60.
197. Галушка Р. Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в Європейський освітній простір : у день освітян у Харкові відбулася нарада ректорів / Р. Галушка // Освіта України. – 2004. – 19 жовт. (№ 81-82). – С. 4-5, 10.
198. Гамула І. Особливості реформування системи вищої військової освіти відповідно до вимог Болонського процесу / І.Гамула ; Нац. акад. оборони України // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв.
199. Ганчеренок И. И. Инновационная деятельность и высшее образование: европейское видение до 2020 года : [краткое резюме рекомендаций междунар. конференции по проблемам научно-исслед. и инновац. деятельности в ун-тах и подготовленных к ней аналит. материалов, г.Льеже (Бельгия), 25-28 апр. 2004 г.] / И. И. Ганчеренок // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С.5-8. – Библиогр.: 4 назв.
200. Ганюкова К. О. Статус державної мови та перспективи її викладання у світлі результатів Болонського процесу / К.О.Ганюкова, Н.В.Ботвина ; Академія адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 1. – С. 35-43. – Бібліогр.: 5 назв.
201. Гарцула О. Є. Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя : з рекомендацій Європейського парламенту та Європейської Ради / О. Є. Гарцула // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 1. – С. 4-10.
202. Гелле-Келлинг Й. Адаптация системы обучения Фернуниверситета к требованиям Болонского процесса: [материалы международного симпозиума, 25-26 сентября 2006 г., Харьковский гос. техн. ун-т строительства и архитектуры] / Й. Гелле-Келлинг ; Фернуниверситет, г. Хаген, Германия // Новий Колегіум. – 2006. – № 5. – С. 52-54.
203. Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М.Гитман, Е.Гитман, В.Столбов ; Пермский гос. техн. ун-т, РФ // Alma mater. – 2006. – № 8. – С. 36-41. – Библиогр.: 10 назв.
204. Глотова В. Перспективы научной работы в рамках Болонского процесса / В.Глотова ; Харьковский ин-т управл. // Вчені записки. – 2006. – № 7. – С. 107-109. – Библиогр.: 11 назв.
205. Голобородько Е. П. Формирование навыка профессионального общения как основная составляющая воспитания гуманитарно-технической элиты нового типа и Болонский процесс / Е. П. Голобородько, И. В. Полянская // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сборник научных работ / отв. ред. рекол.: Л.А.Кудрявцева. – К., 2006. – С. 369-374. – Библиогр.: 14 назв.
206. Головатий М. Болонські домовленості в українському контексті / М.Головатий ; МАУП // Урядовий кур'єр. – 2007. – 28 грудня (№ 245). – С. 11.
207. Головатий М. Організаційно-методичні засади інтеграції національної системи освіти України в європейську систему освіти відповідно до Болонського процесу / М.Головатий ; МАУП // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3-4. – С. 157-160.
208. Головатий М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М.Ф.Головатий ; МАУП // Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 27-28.
209. Головатый Н. Европейское и украинское образование - где точка единения? : [неординарные вопросы интеграции образования Украины в соответствии с проблемами Болонского процесса] / Н.Ф.Головатый ; МАУП // Персонал. – 2004. – № 3. – С. 5-7.
210. Головко М. В. Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу / М.В.Головко ; Ін-т пед. АПН України, С.Г.Головко ; Нац. авіац. ун-т // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 7-11. – Бібліогр.: 5 назв.
211. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті Болонських реформ / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені В.Даля, м. Луганськ // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – С. 10-18. – Бібліогр. в підряд. прим.
212. Голубенко О. Європейська метаструктура кваліфікацій для сфери освіти / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені В.Даля, м. Луганськ // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 37-45. – Бібліогр. в підряд. прим.
213. Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О.Голубенко, Т.Морозова ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44-56. – Бібліогр.: с. 55-56.
214. Голубцова І. Латинська мова як засіб інтеграції в європейський освітній простір / І. Голубцова ; Чигиринський сільськогосп. технікум // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2006. – № 2. – С. 19-20.
215. Гончаренко М. С. Адаптація підготовки студентів за спеціальністю "Валеологія" в ХНУ ім. В.Н. Каразіна до вимог Болонського процесу / М.С. Гончаренко, О.О. Коновалова ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 177-182. – Бібліогр.: 7 назв.
216. Гончаренко С. У. Зміст підготовки викладачів-аграрників освіти у вищих навчальних закладах країн європейського союзу / С.У.Гончаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 143. – C. 18-23. – Бібліогр.: с. 23.
217. Гончаров С. На шляху Болонського процесу : [про результати соціол. дослідження упровадження кредитно-мод. системи орг. навч. процесу в Нац. ун-ті вод. госп. та природокорист. розповідає проф. С.Гончаров] / С. Гончаров ; розм. Л.Ступчук // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 10. – С. 20-23.
218. Горбань О. В. Національна вища освіта в контексті інтеграції в єдиний європейський освітній простір (філософсько-світоглядні засади) / О.В.Горбань ; Нац. акад. природоохор. та курот. будівництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2006. – Вип. 24. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв.
219. Горбатко, В. Какая ты, Болонская Система? / В. Горбатко // Наше время плюс. – 2006. – 1 июня (№ 22). – С. 18.
220. Горбунова Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л.М.Горбунова, заст. Міністра юстиції України// Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. / ред. колегія: І.І.Тимошенко, З.І Тимошенко. – К., 2004. – С. 9-11.
221. Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій / А.Гофрон ; Ін-т вищої освіти АПН України, (Польща) // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 37-44. – Бібліогр.: 26 назв.
222. Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій : автореф.дис. ... докт. філос. наук / Анджей Гофрон. – К., 2005. – 32 с.
223. Гребельник О. У Європі наші студенти - серед найкращих : [про здобутки наших учнів і студентів на міжнародних змаганнях розповідає заст. міністра освіти і науки О.Гребельник] / О. Гребельник // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 10. – С. 4-8.
224. Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти : особлива точка зору / В.Гребенюк, Є.Євсєєв ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т // Новий Колегіум. – 2004. – № 3. – С. 43-48.
225. Гривцова О. Ідемо у процес Болонський, або "Євроремонт" вищої школи / О. Гривцова // Запорізька правда. – 2006. – 16 лист. ( №172-173). – С. 9.
226. Гривцова О. На шляху до Європи: (у ЗНУ пройшов семінар з питань навчальної кредитно-модульної програми "Європейський бакалавр з соціальних та освітніх наук") / О. Гривцова // Запорізька правда. – 2005. – 8 листопада (№ 174). – С. 3.
227. Гриневич Л. Українсько-польське співробітництво у сфері освіти в контексті європейських інтеграційних процесів на прикладі Києва / Л. Гриневич // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 6, 7.
228. Гриценко І. Адаптація вищої фармацевтичної освіти до європейських вимог / І.Гриценко, А.Котвіцька, Н.Городиська ; Нац. фармацевтичний ун-т // Новий Колегіум. – 2008. – № 5. – С. 14-17. – Бібліогр.: с. 17.
229. Грундер Г. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? / Г.-У.Грундер ; Педагогическая высшая школа (Швейцария) // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 163-168. – Библиогр.: с. 168.
230. Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : (досвід Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії) / Р. Гузик, Л. Діхтярь // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 12-28.
231. Гуляєва Н. М. Вища європейська освіта в Україні / Н.М.Гуляєва ; КНТЕУ // Освіта. – 2005. – 9-16 лют. (№ 7). – С .3.
232. Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи / Л. Гульпа // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 5-6. – С. 60-74.
233. Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу / В.Гуменник ; Івано-Франківський ін-т менеджменту Тернопільської акад. народ. госп. // Вища школа. – 2004. – № 4. – С. 45-54.
234. Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору/ А.Гуменюк, Т.Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. – 2009. – № 37. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв.
235. Гунько С. Вища освіта в контексті Болонської декларації / С. Гунько, О. Сокол // Палітра друку. – 2005. – № 1. – С. 4-5.
236. Гурч Л. Деякі аспекти впровадження європейської системи ECTS у вищу освіту України / Л.Гурч ; МАУП] // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3-4. – С. 185-189. – Бібліогр.: 6 назв.
237. Гурч Л. Мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины в европейском пространстве / Л.Гурч ; Укр.-Араб. ин-т междунар. отношений имени Аверроэса МАУП // Персонал. – 2005. – № 7. – С. 80-85. – Библиогр.: 12 назв.
238. Гурч Л. Некоторые аспекты внедрения европейской системы ЕСТS в высшее образование Украины : европейская кредитно - трансфертная и аккумуляторная система / Л. Гурч // Персонал. – 2004. – № 12. – С. 68-73.
239. Гурч Л. Приєднання України до Болонського процесу: "за" і "проти" / Людмила Гурч // Персонал. – 2008. – № 1. – С. 7-13. – Бібліогр.: 13 назв.
240. Гут Д. Болонський процес: вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині / Джесіка Гут ; Центр з вивч. законодавства й політики в Європі Лідського ун-ту, Велика Британія // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: с. 94.
241. Гуцайлюк З. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського облік в контексті Болонського процесу / З.Гуцайлюк ; Тернопільській держ. техн. ун-т // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 31-32.
242. Давидов П. Г. Формування креативної інженерної освіти через призму Болонського процесу : філософія та практика / П. Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 1. – С. 8-14. – Бібліогр. : с. 13-14.
243. Данилевич М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації / М. Данилевич, М. Ярошик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 4. – С. 78-81.
244. Данилевский П. Н. Еще кое-что о Болонском процессе : [размышления о будущем Болонского процесса в России] / П. Н. Данилевский // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 9. – С. 63-64.
245. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації / Б.Данилишин ; НАН України, В.Куценко // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 14-22. – Бібліогр.: 11 назв.
246. Дворнікова Н. С. Тенденції демократизації у розвитку американської, європейської та вітчизняної систем вищої освіти / Н. С. Дворнікова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 269-277. – Бібліогр.: с. 276-277.
247. Дем'яненко Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні / Н.Дем'яненко ; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 53-56.
248. Дем'яненко Н. Університет - основа Європейського регіону вищої освіти / Н.М.Дем'яненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 6. – С. 85-92. – Бібліогр.: 7 назв.
249. Дем'яненко Н. М. Університет України і Європейський регіон вищої освіти: процес інтеграції / Н.М.Дем'яненко ; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К., 2005. – Вип. 42. – С. 3-10. – Бібліогр.: 6 назв.
250. Демідов Д. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в університетах України та Європи / Д. Демідов // Міжнародне співробітництво в галузі освіти : матер. другої міжнарод. наук.-практ. конфер. "INTED-2003" 1-5 квітня 2003р., м. Ялта: зб. стат. / відповід. за вип. О.А.Подсолонко, М.В.Овчинникова. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 182-187. – Бібліогр.: с. 186-187.
251. Демченко О. Л. Управління якістю освіти в контексті Болонського процесу / О.Л.Демченко ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2007. – № 4. – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назв.
252. Денисенко В. У рамках Болонського процесу : підписано угоду про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і університетом імені Адама Міцкевича] / В.Денисенко ; НПУ ім.М.П.Драгманова // Освіта. – 2004. – 21-28 квіт. (№ 20). – С. 8.
253. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О.Джура ; Бучацький коледж Івано-Франківського ун-ту нафти і газу // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 62-63.
254. Дзвінчук Д. Європейський погляд на засади сучасної освітньої політики / Д. Дзвінчук // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 30-40. – Бібліогр. : с. 39-40.
255. Дзвінчук Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру / Д.Дзвінчук ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр.: 12 назв.
256. Дзюндзюк В. Результати експертного опитування "Україна та Болонський процес: шлях вибору" : [за матеріалами звіту] / В. Дзюндзюк, В. Стрельцов ; інформ-аналіт відділ Харківського регіон. ін-ту держ. управ. НАДУ // Europian studies bulletin. – 2006. – № 4. – С. 72-78.
257. Дмитриченко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації : бесіда з ректором національного транспортного університету Миколою Дмитриченком керівника проекту "Журнал "Вища школа" Володимира Карасьова / М. Дмитриченко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 22-34.
258. Дмитриченко Н. Ф. Болонский процесс: принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф.Дмитриченко ; Нац. транспортный ун-т // Сучасна освіта. – 2007. – № 11. – С. 10-12.
259. Добрынин М. А. Болонская декларация как фактор формирования европейского образовательного пространства / М.А.Добрынин ; Брестский гос . ун-т им. А.С.Пушкина // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 103-108.
260. Добрянський І. Вища освіта України: європейський вимір (аспекти доступності) / І.Добрянський ; КІРУЕ // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 12-16. – Бібліогр.: 14 назв.
261. Долішній М. Диверсифікація освіти в контексті Болонського процесу як передумова поліпшення якості кадрового потенціалу / М.Долішній, В.Куценко ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м.Київ // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 5. – С. 8-14. – Бібліогр. в прим.
262. Долішній М. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст / М.Долішній ; Ін-т регіон. дослід. НАН України, Л.Семів, І.Ходикіна // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 10-21. – Бібліогр.: 21 назв.
Розділ: Бібліотека Переглядів: 1110 | Розміщено: 15 вересня 2011


 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Запоріжжя
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :